Programmation GTK/La hiérarchie des widgets

Voici l'arbre de la hiérarchie de classes utilisées pour implanter les widgets.

Programmation GTK
Programmation GTK
Programmation GTK
Sommaire
Modifier ce modèle ce sommaire


  GtkObject
  +-- GtkData
  |  \-- GtkAdjustment
  |
  \-- GtkWidget
    +-- GtkContainer
    |  +-- GtkBin
    |  |  +-- GtkAlignment
    |  |  +-- GtkFrame
    |  |  |  *-- GtkAspectFrame
    |  |  |
    |  |  +-- GtkItem
    |  |  |  +-- GtkListItem
    |  |  |  +-- GtkMenuItem
    |  |  |  |  +-- GtkCheckMenuItem
    |  |  |  |    *-- GtkRadioMenuItem
    |  |  |  |
    |  |  |  *-- GtkTreeItem
    |  |  |
    |  |  +-- GtkViewport
    |  |  \-- GtkWindow
    |  |    +-- GtkDialog
    |  |    \-- GtkFileSelection
    |  |
    |  +-- GtkBox
    |  |  +-- GtkHBox
    |  |  \-- GtkVBox
    |  |    +-- GtkColorSelection
    |  |    \-- GtkCurve
    |  |
    |  +-- GtkButton
    |  |  +-- GtkOptionMenu
    |  |  \-- GtkToggleButton
    |  |    \-- GtkCheckButton
    |  |      \-- GtkRadioButton
    |  |
    |  +-- GtkList
    |  +-- GtkMenuShell
    |  |  +-- GtkMenu
    |  |  \-- GtkMenuBar
    |  |
    |  +-- GtkNotebook
    |  +-- GtkScrolledWindow
    |  +-- GtkTable
    |  \-- GtkTree
    |
    +-- GtkDrawingArea
    +-- GtkEntry
    +-- GtkMisc
    |  +-- GtkArrow
    |  +-- GtkImage
    |  +-- GtkLabel
    |  \-- GtkPixmap
    |
    +-- GtkPreview
    +-- GtkProgressBar
    +-- GtkRange
    |  +-- GtkScale
    |  |  +-- GtkHScale
    |  |  \-- GtkVScale
    |  |
    |  \-- GtkScrollbar
    |    +-- GtkHScrollbar
    |    \-- GtkVScrollbar
    |
    +-- GtkRuler
    |  +-- GtkHRuler
    |  \-- GtkVRuler
    |
    \-- GtkSeparator
      +-- GtkHSeparator
      \-- GtkVSeparator