« Photographie/Personnalités/B/Karl Bulla » : différence entre les versions

Ligne 29 :
Dolzhenkov VA.jpg|Vasiliy Ivanovich Dolzhenkov
Faddey F. Dubonos.jpeg|Faddey F. Dubonos
Erogin MM.jpg|Mihail Mihaylovich Erogin
 
Egorov NM2.jpg|N. M. Egorov
Eldarkhanov TE.jpg|T. E. Eldarkhanov
 
Ershov PA.jpg|Pyotr Andreevich Ershov, 1906
Ershov VE.jpg|V. E. Ershov
Ligne 138 ⟶ 139 :
Zakharov AE.jpg|A. E. Zakharov
Zhak PK.jpg|P. K. Zhak
Zhilkin IV.jpg|Ivan Vasilievich Zhilkin
Zhordania Noi.jpg|Noi Nikolaievitch Zhordania, 1906
 
MBTram-14.jpg